Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Lucro accountancy B.V. spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Lucro accountancy B.V. als portal fungeert volledig en juist is.

Lucro accountancy B.V. is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Lucro accountancy B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken.

De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Lucro accountancy B.V. geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Lucro accountancy B.V. liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Lucro accountancy B.V.. Lucro accountancy B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Lucro accountancy B.V. geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding.

Lucro accountancy B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Lucro accountancy B.V. vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Lucro accountancy B.V. en Lucro accountancy B.V. geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Lucro accountancy B.V. niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Lucro accountancy B.V. die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Lucro accountancy B.V. in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...